Εισαγωγή – Introduction


Winter-weather-snow-001

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με την πρόθεση να απαντήσει στα ερωτήματα, αν και κατά πόσον η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση απειλούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη νοούμενο ως ενιαίο και ζωντανό χώρο, ποιές είναι οι ουσιαστικές αιτίες του προβλήματος και, εφόσον υφίσταται απειλή, για ποιούς λόγους δεν επικεντρώνουμε το σύνολο των προσπαθειών μας στην αναστολή και στην αντιμετώπισή της.

Επεδίωξα αρχικά να συγκεντρώσω στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την ύπαρξη και την έκταση του προβλήματος, να καταγράψω τις αιτίες από τις οποίες προκαλείται και στην συνέχεια να εντοπίσω υπαιτιότητες και συσχετισμούς, με πρόθεση να ερευνήσω πιθανές λύσεις και όχι να καταγράψω αφορισμούς. Υπήρξε αναπόφευκτη η χρήση επιστημονικών και εξειδικευμένων όρων, για τους οποίους αναζήτησα και παραθέτω την εκλαϊκευμένη εκδοχή τους ως πιο κατανοητή.

Ανέτρεξα στο ιστορικό του προβλήματος και εντόπισα με ποιόν τρόπο συνδέεται με την σημερινή εποχή και ποιά είναι η διαχείρισή του από τους αρμόδιους φορείς. Γνωρίζοντας οτι διεθνείς οργανισμοί, ΜΚΟ και κυβερνητικοί φορείς ασχολούνται με το πρόβλημα, αναζήτησα τις προτάσεις, τα μέτρα και τις μεθοδεύσεις τους. Στην συνέχεια προσπάθησα να διαπιστώσω αν, σε ποιό βαθμό και από ποιούς, τα μέτρα και οι δεσμεύσεις τηρούνται ή όχι και τις αιτίες ή τις σκοπιμότητες οι οποίες υπαγορεύουν την όποια στάση των χωρών, πάντα με γνώμονα τις απώλειες και τις συνέπειες σε βάθος χρόνου για τους ανθρώπους ως κατοίκους του πλανήτη και τον συσχετισμό των παγκόσμιων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων με τις συνέπειες που αυτοί υφίστανται.

Το κεντρικό θέμα της κλιματικής αλλαγής, όπως διαπίστωσα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενέργεια και τις πηγές ενέργειας και ως εκ τούτου εξέτασα την σχέση των κρατών με τις πηγές και την διαχείριση της ενέργειας και ακολούθως την θέση του τελικού καταναλωτή ως υποκειμένου σε παγκόσμιες και τοπικές μεθοδεύσεις, αποφάσεις και δράσεις. Στα πλαίσια των ενεργειακών θεμάτων, αναζήτησα εναλλακτικές πηγές και προτάσεις, τον βαθμό υιοθέτησης και εφαρμογής τους και τις προοπτικές τους όπως συνδέονται με παρελθούσες, τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, πάντα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από την ανεύρεση ιστορικών στοιχείων τα οποία μπορούν να δώσουν κάποιο μέτρο των ανθρώπινων δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων επιτυχίας στην αντιμετώπιση, προσαρμογή ή επίλυση προβλημάτων αντίστοιχων με την κλιματική αλλαγή. Επίσης ανέτρεξα στις απαρχές της χρήσης του άνθρακα, στις επιστημονικές μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στην σύνδεση του συγκεκριμένου και άλλων αερίων θερμοκηπίου με την υπερθέρμανση του πλανήτη όπως εκτιμάται βάσει των μετρήσεων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο επεδίωξα την στοιχειοθέτηση της αντίληψης του πλανήτη, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων ως αλληλοσυνδεόμενων και αλληλεπιδρώντων, τον βαθμό εμπλοκής της υπερθέρμανσης σε μετεωρολογικά και άλλα φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί, αναλυθεί και αξιολογηθεί από διαφορετικούς φορείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από διαφορετική σκοπιά, όπως επίσης με ποιό τρόπο και σε πόση έκταση η κλιματική αλλαγή επιδρά ή μπορεί να επιδράσει στο μέλλον σε σύνολα ανθρώπων σύμφωνα με καταγεγραμμένα μεγέθη, με επιστημονικά σενάρια και με υποθέσεις εργασίας. Παρέθεσα επίσης τα φαινόμενα που έχουν αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή, το κόστος που έχουν δημιουργήσει και τις ομοιότητες ή τις διαφορές μεταξύ περιοχών και χωρών στην δυνατότητα διαχείρισης και αντιμετώπισης στο παρόν και στο μέλλον των προβλημάτων που ανακύπτουν, ανάλογα με την γεωγραφική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική τους θέση και κατάσταση.

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τις νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί με στόχο την όσο το δυνατόν συνολικότερη και πιο ομοιόμορφη αντίληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποίησα ως βάση το πρωτόκολλο του Κιότο τις αποφάσεις του ΟΗΕ ως παγκόσμιου και υπερ-κυβερνητικού φορέα στον οποίο τα κράτη μετέχουν οικειοθελώς και τις συμβάσεις του οποίου μπορούν να αποδεχθούν, για να παραθέσω και να συγκρίνω τον βαθμό τήρησης των δεσμεύσεών τους και τις πολιτικές οι οποίες υπαγορεύουν τις νομοθεσίες και τις δράσεις τους από την εφαρμογή των συμβάσεων μέχρι σήμερα.

Στο ίδιο κεφάλαιο ασχολούμαι ιδιαιτέρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο χωρών το οποίο διαθέτει παγκόσμια επιρροή, διέπεται από κοινές στρατηγικές και στο οποίο ανήκει η Ελλάδα, με αναφορά στις πολιτικές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, όσο και σε εθνικές διαφοροποιήσεις.

Στο τέταρτο κεφάλαιο ασχολήθηκα με την Ελλάδα, ως μέλους διαφορετικών ομάδων κρατών αλλά και βάσει των δράσεων και της συμμόρφωσής της σε διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και τις πολιτικές της στο παρελθόν και στο παρόν. Αναφέρθηκα στις αξιολογήσεις επιδόσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, στα αποτελέσματα που παρουσιάζει σε αυτές, στις καταγεγραμμένες συνέπειες στο παρελθόν και τις πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον από την κλιματική αλλαγή.

Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει θέματα που αφορούν στην ενέργεια όπως αυτή παράγεται από ορυκτά καύσιμα, από ανανεώσιμες ή άλλες πηγές αλλά και στις συντηρητικές ή δραστικές πολιτικές προσαρμογής ή όχι των ενεργειακών μοντέλων στις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καταγράφονται οι ανάγκες ή η επάρκεια των κρατών σε ενέργεια και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους τα αποθέματα, τα οικονομικά κριτήρια και οι μελλοντικές προοπτικές και προβλέψεις, όπως επίσης και τα ποσοστά υιοθέτησης, ενσωμάτωσης και εκμετάλλευσης διαφορετικών πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Αναφέρονται οι ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί, οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι επιδιώξεις για προσαρμογή του ενεργειακού μοντέλου των χωρών βάσει διεθνών αλληλεπιδράσεων και σε σύγκριση αφενός με τις δεσμεύσεις τους, αφετέρου με τις παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

Τέλος, συνυπολογίζοντας το μέγεθος του προβλήματος όπως εκτιμάται και καταγράφεται διεθνώς, τις παγκόσμιες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, εξελίξεις και συγκυρίες, την εμπλοκή και την συμμετοχή κρατών στην εμφάνιση του προβλήματος, την διατήρηση ή διαφοροποίηση των πολιτικών και θεσμικών δράσεων και τον ανθρώπινο παράγοντα ως άμεσα και αποφασιστικά εμπλεκόμενο, εξάγω συμπεράσματα τα οποία στοχεύουν στην ψύχραιμη αποτίμηση των τρεχουσών συνθηκών, ενώ παράλληλα δίνουν έμφαση στην δυναμική των ανθρώπων ως ατόμων και ως μελών ομάδων, οργανώσεων, φορέων και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται με στόχο την διασφάλιση ενός απαλλαγμένου από φόβο μέλλοντος όπως είναι δυνατόν να προκύψει μετά την σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Advertisements

Comment here....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s