Α4. Άλλα Αέρια Θερμοκηπίου


Το διοξείδιο του άνθρακα είναι υπεύθυνο για περίπου το 63% της ανθρωπογενούς θέρμανσης του πλανήτη και ανήκει σε μια ομάδα αερίων θερμοκηπίου τα οποία εκλύονται σε μικρότερες ποσότητες αλλά παγιδεύουν την θερμότητα κατά χιλιάδες φορές αποτελεσματικότερα, παράγοντας που τα καθιστά ισχυρούς συντελεστές στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής τους  εκτείνεται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα και κάθε άλλο παρά αμελητέα πρέπει να θεωρείται η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή.

 Αυτά τα αέρια είναι:

Μεθάνιο. Το συνηθέστερο αέριο θερμοκηπίου μετά το CO2, το μεθάνιο ευθύνεται περίπου για το 19% της θέρμανσης του πλανήτη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Μια αιτία της αύξησης εκπομπών μεθανίου είναι η αύξηση της κτηνοτροφίας, η οποία οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα βακτήρια που διευκολύνουν στην πέψη της τροφής των βοοειδών και των προβάτων παράγουν μεθάνιο, το οποίο τα ζώα εκπνέουν στην ατμόσφαιρα.

Υποξείδιο του αζώτου. Οι πηγές εκπομπής περιλαμβάνουν νιτρώδη λιπάσματα, την καύση ορυκτών καυσίμων και κάποιες βιομηχανικές διεργασίες, της παραγωγής πλαστικού περιλαμβανομένης. Το οξείδιο του αζώτου είναι υπεύθυνο για περίπου 6% της ανθρωπογενούς θέρμανσης του πλανήτη. 

Φθοριούχα αέρια. Ορισμένα βιομηχανικά αέρια, τα οποία διαπιστώθηκε οτι καταστρέφουν την προστατευτική στιβάδα του όζοντος της Γης, ευθύνονται για το 12% της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Καταργούνται σταδιακά αλλά σε μερικές περιπτώσεις αντικαθίστανται από τα ονομαζόμενα φθοριούχα αέρια  τα οποία μπορεί να είναι ακόμα πιο ισχυρά αέρια θερμοκηπίου.

Το Πρωτόκολλο του Κυότο ελέγχει τις εκπομπές των κρατών, σε τρεις οικογένειες φθοριούχων αερίων τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές[1]:

Υδροφθοράνθρακες, υπερφθοράνθρακες και το εξαφθοριούχο θείο. 

   Επίσης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, στις μετρήσεις των εκπομπών αερίων περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω και βέβαια το διοξείδιο του άνθρακα, από δραστηριότητες όπως:

     Κατανάλωση Ενέργειας (παραγωγή ενέργειας, κατασκευές, μεταφορές αλλά και από την διαρροή αερίων σε αντλήσεις και εξορύξεις)

   – Βιομηχανική Δραστηριότητα

   – Χρήση Διαλυτών

  – Γεωργικός Τομέας (κτηνοτροφία, γεωργία, καύσεις κλπ)

   – Απόβλητα (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων-ταφή, καύση κλπ)[2]

  

Διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα και   δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη (GWP*) σε σχέση με το CO2 σε διαφορετικό χρονικό   ορίζοντα για διάφορα αέρια θερμοκηπίου[3]
  

Ονομασία αερίου

 Χημικός

τύπος

 Διάρκεια

ζωής

(έτη)

Δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη (GWP) για συγκεκριμένο χρονικό   ορίζοντα
20-ετία 100-ετία 500-ετία
Διοξείδιο του   Άνθρακα CO2 ως άνω 1 1 1
Μεθάνιο CH4 12 72 25 7.6
Υποξείδιο του Αζώτου N2O 114 289 298 153
Διχλωροδιφθορομεθάνιο (CFC-12) CCl2F2 100 11.000 10.900 5.200
Χλωριοδιφθοριομεθάνιο (HCFC-22) CHClF2 12 5.160 1.810 549
Τετραφθορομεθάνιο CF4 50.000 5.210 7.390 11.200
Εξαφθοροαιθάνιο C2F6 10.000 8.630 12.200 18.200
Εξαφθοριούχο θείο SF6 3.200 16.300 22.800 32.600
Τριφθοριούχο άζωτο** NF3 740 12.300 17.200 20.700

ΠΗΓΗ: Wikipedia

*   Global Warming Potential

** Προστέθηκε στην λίστα με την Τροποποίηση της Ντόχα του Πρωτοκόλλου του Κυότο, το 2012

  

Advertisements

Comment here....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s